Elektronizuje sa územné plánovanie

Schválené od 01.04.2024 - Číslo zákona: 200/2022
[02.03.2024]

Zákon o územnom plánovaní


Nová právna úprava prinesie nové elektronické procesy územného plánovania v jednotnej metodike a v jednotnom informačnom systéme územného plánovania a výstavby Urbion, ktorý bude uchovávať a zverejňovať relevantné údaje a informácie. Verejná časť informačného systému bude obsahovať územnoplánovaciu dokumentáciu, informácie o území poskytnuté orgánmi územného plánovania na zverejnenie, rozhodnutia a záväzné stanoviská orgánov územného plánovania a vybrané údaje rozhodnutí a opatrení stavebných úradov.

Informačný systém bude podľa príslušných oprávnení prístupný pre všetkých účastníkov územného plánovania a konania pri výstavbe a bude poskytovať potrebné služby pre jednotlivé fázy územného plánovania, výstavby a prevádzky stavieb. 

Proces územného plánovania sa má významne zjednodušiť, napríklad aj harmonizáciou s procesmi posudzovania vplyvov na životné prostredie. Detailná úprava procesných postupov bude závisieť od druhu územnoplánovacej dokumentácie a na ňu kladených náležitostí, ktoré upraví vykonávací predpis.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu