Stanovuje sa výška príspevku za ubytovanie odídenca z Ukrajiny pre súkromné osoby

Schválené od 31.03.2022 - Číslo zákona: 99/2022
[31.03.2022]

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca


Nariadením vlády sa určuje výška finančného príspevku za ubytovanie odídenca z Ukrajiny na základe zákona o azyle. Cieľom návrhu nariadenia je najmä určiť podrobnosti o poskytovaní príspevku osobe, ktorá vlastní nehnuteľnosť určenú na bývanie a ubytuje v nej odídenca (tzv. oprávnená osoba).

Príspevok za ubytovanie odídenca je možné uplatniť si do 30. júna 2022 a bude poskytovaný na účet oprávnenej osoby vedený v banke, resp. v hotovosti. 

Tento príspevok sa poskytuje vo výške: 
  • 7 eur/noc v prípade osoby, ktorá dovŕšila 15 rokov, 
  • 3,50 eur/noc v prípade osoby, ktorá nedovŕšila 15 rokov.
Príspevok bude poskytovaný na základe zmluvy. Zmluva o poskytnutí ubytovania musí obsahovať napríklad identifikačné údaje osoby, ktorá vlastní nehnuteľnosť a odídenca, počet obytných miestností nehnuteľnosti, dohodnutú dobu ubytovania, číslo účtu, na ktorý sa príspevok poskytne, prípadne vyhlásenie oprávnenej osoby o bezodplatnosti poskytovaného ubytovania.

Prílohou zmluvy musí byť okrem iného aj kópia dokladu o tolerovanom pobyte na území SR s označením “odídenec” alebo “dočasné útočisko”. 

Vzor takejto zmluvy bude zverejnený na webe Ministerstva vnútra SR. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu