Zjednodušuje sa zamestnávanie odídencov z Ukrajiny vo verejnom sektore

Schválené od 30.03.2022 - Číslo zákona: 92/2022
[30.03.2022]

Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine


Novela zákona o výkone práce vo verejnom záujme priniesla doplnené ustanovenie o tzv. preukazovaní bezúhonnosti Ukrajincami. Ak sa budú chcieť odídenci z Ukrajiny zamestnať na školách, v úradoch alebo v sociálnych službách, nebudú musieť preukazovať svoju bezúhonnosť špeciálnym potvrdením (t. j. výpisom z Registra trestov), ale túto povinnosť nahradí čestné vyhlásenie, ktoré fyzická osoba predloží zamestnávateľovi pred vznikom pracovného pomeru. Ak fyzická osoba preukázala bezúhonnosť čestným vyhlásením, považuje sa za bezúhonnú (ak sa nepreukáže opak). Preukázanie nepravdivosti čestného vyhlásenia je dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru. Pri pedagogických zamestnancoch platí špeciálne pravidlo. Okrem čestného vyhlásenia bude zamestnávateľ vyžadovať aj predloženie psychologického posudku o psychickej spôsobilosti, ktorý nemôže byť starší ako jeden rok.

Ľahšie budú môcť pracovné miesto získať aj medici a zdravotníci z Ukrajiny. Zdravotník, ktorý získal vzdelanie mimo Európskej únie a má uznaný len doklad o vzdelaní, no ešte neabsolvoval potrebné skúšky, a teda ešte u nás nemá uznanú odbornú kvalifikáciu, môže na Slovensku pomáhať pri starostlivosti o pacienta prostredníctvom dočasnej odbornej stáže vo všetkých zdravotníckych povolaniach v nemocniciach a v ambulanciách. Doterajšia úprava umožňovala dočasnú odbornú stáž iba v zdravotníckych povolaniach lekár, sestra a pôrodná asistentka a len v nemocniciach. Čestné vyhlásenie bude platiť len dočasne, v čase mimoriadnej situácie. Ďalšie potrebné dokumenty by mal zdravotník dodať do 18 mesiacov. Ministerstvo zdravotníctva SR rozhodne o uznaní dokladu o špecializácii do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti. O uznaní dokladu o špecializácii lekárov a zubných lekárov z členských štátov spadajúcich do systému vzájomného automatického uznávania kvalifikácií, rozhodne ministerstvo do 30 dní.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu