Žiadatelia o azyl z Ukrajiny sa môžu zamestnať skôr ako uplynie 9-mesačná lehota

Schválené od 30.03.2022 - Číslo zákona: 92/2022
[30.03.2022]

Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine


Na základe novely zákona o azyle bolo prijaté ustanovenie, ktoré oprávňuje žiadateľov, ktorí sú štátnymi občanmi Ukrajiny a tiež ich rodinných príslušníkov, aby počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, mohli vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu aj pred uplynutím deviatich mesiacov od začatia konania o udelenie azylu.

Za rodinného príslušníka štátneho občana Ukrajiny sa považuje manžel štátneho občana Ukrajiny a rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu