Zavádzajú sa nové povinnosti pre poskytovateľov on-line služieb zdieľania obsahu

Schválené od 25.03.2022 - Číslo zákona: 71/2022
[16.03.2022]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Autorský zákon


Predmetná novela Autorského zákona preberá európsku smernicu o on-line prenosoch vysielateľov a o retransmisii, na základe ktorej sa zavádzajú aj nové povinnosti pre poskytovateľov on-line služieb zdieľania obsahu a upravuje sa zodpovednosť týchto subjektov za konkrétne spôsoby použitia autorskoprávne chráneného obsahu.

Poskytovateľ služby zdieľania obsahu on-line nesie zodpovednosť za neoprávnený verejný prenos diela, ak nepreukáže, že:
  • vynaložil všetko úsilie, ktoré je možné spravodlivo požadovať, na získanie súhlasu na toto použitie,
  • v súlade s vysokými odvetvovými štandardami odbornej starostlivosti vynaložil všetko úsilie, ktoré je možné spravodlivo požadovať, na zaistenie nedostupnosti diela, o ktorom mu autor poskytol relevantné a nevyhnutné informácie, a
  • bez zbytočného odkladu po tom, čo od autora dostal dostatočne odôvodnené oznámenie, znemožnil prístup k oznámenému dielu alebo ho odstránil z každého svojho webového sídla a vynaložil všetko úsilie, ktoré je možné spravodlivo požadovať, na zamedzenie jeho budúcemu nahratiu.
Novela tiež začleňuje zásadu krajiny pôvodu pri doplnkových online službách do už existujúcich inštitútov a zmlúv v autorskom zákone. Vďaka rozšíreniu územného rozsahu licencie v autorskom zákone tak nebude nutné vysporiadať práva aj v iných členských štátoch, kde sú doplnkové online služby tiež dostupné.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu