Zavádza sa definícia a podmienky rodinných podnikov

Pripravované od 01.07.2022 - Číslo zákona: 112/2018
[13.07.2021]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch


Plánuje sa zavedenie definície rodinného podniku a podmienok rodinného podnikania.

Pri vymedzení určujúcich znakov rodinného podnikania sa kladie dôraz na existenciu rodinných väzieb v rámci rodinného podniku - ktorá je určená špecificky pre každú právnu formu. Rodinný podnik musí mať základný dokument, ktorý obsahuje záväzok zosúlaďovania vzťahov v podniku spôsobom smerujúcim k udržiavaniu a rozvíjaniu rodinných väzieb a ich vplyvu na rozhodovacie právomoci podniku a musí mať zriadenú radu rodinného podniku. Základným cieľom rodinného podniku je podpora rodinných väzieb v podniku. 

Novelou sa stanovujú aj podmienky evidencie a registrácie rodinných podnikov, ako aj podmienok získania, zániku a zrušenia štatútu registrovaného rodinného podniku (registrácia je dobrovoľná). 

V prípade registrovaných rodinných podnikov sa určuje povinnosť použitia najmenej 15 % zisku po zdanení na posilnenie rodinných vzťahov, najmä na vzdelávanie členov svojej rodiny, pripoistenie na dôchodkové zabezpečenie, rekreačné pobyty, zdravotnú starostlivosť, zabezpečenie stravovania bývalým zamestnancom, sociálnu pomoc a starostlivosť.

Registrovaný rodinný podnik má aj povinnosť sledovať v účtovníctve použitie 15 % zisku prostredníctvom tvorby analytických účtov a informovať ministerstvo práce o splnení použitia zisku na vybrané účely.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu