Upravujú a zjednodušujú sa pravidlá v oblasti metrológie

Schválené od 01.04.2022 - Číslo zákona: 58/2022
[03.03.2022]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o metrológii


Novelou zákona o metrológii prichádza k uvoľneniu prísnych regulácií výkonu overovania niektorých druhov meradiel. Spresňuje sa úradné meranie, oprava a montáž určených meradiel, ako aj výkon úradného merania a registrácie na opravu alebo montáž určených meradiel alebo balenia a dovozu spotrebiteľských balení.

Predlžuje sa aj čas platnosti overenia určených meradiel, a to najviac na 5 rokov.

Novelou prichádza tiež k odstráneniu niektorých informačných povinností. Ruší sa:
  • povinnosť prikladať k žiadosti o autorizáciu a k žiadosti o registráciu niektoré dokumenty – kópie dokladov (zriaďovacej alebo zakladacej listiny, dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, čestné vyhlásenia štatutárneho orgánu o splnení požiadaviek, osvedčenie o akreditácii),
  • povinnosť pre autorizované osoby informovať Slovenský metrologický inšpektorát o kontrolách a ich výsledkoch.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu