Upravujú a zjednodušujú sa pravidlá v oblasti metrológie

Pripravované od 01.01.2022 - Číslo zákona: 157/2018
[07.06.2021]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o metrológii


Novelou má prísť k uvoľneniu prísnych regulácií výkonu overovania niektorých druhov meradiel. Plánuje sa spresniť úradné meranie, oprava a montáž určených meradiel, ako aj výkon úradného merania a registrácie na opravu alebo montáž určených meradiel alebo balenia a dovozu spotrebiteľských balení.

Má sa predĺžiť tiež čas platnosti overenia určených meradiel.

Novelou prichádza tiež k odstráneniu niektorých informačných povinností. Ruší sa:
  • povinnosť prikladať k žiadosti o autorizáciu a k žiadosti o registráciu niektoré dokumenty – kópie dokladov (zriaďovacej alebo zakladacej listiny, dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, čestné vyhlásenia štatutárneho orgánu o splnení požiadaviek, osvedčenie o akreditácii),
  • povinnosť pre autorizované osoby informovať Slovenský metrologický inšpektorát o kontrolách a ich výsledkoch.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu