Upravujú sa podmienky pre banky emitujúce dlhopisy a elektronická komunikácia bánk s klientmi

Pripravované od 08.07.2022 - Číslo zákona: 483/2001
[21.04.2021]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Do medzirezortného pripomienkového konania bola preložená novela zákona o bankách, ktorou sa zavádzajú nové povinnosti bánk zverejňovať informácie (ich zosúladenie), v súvislosti s krycími dlhopismi, krycím súborom, o trhovom riziku, vrátane úrokového rizika, menového rizika, kreditného rizika a rizika likvidity, možnosti predĺženia splatnosti krytých dlhopisov, o krytí a nadmernom zabezpečení a percentuálnom podiele úverov, pri ktorých sa predpokladá, že došlo k zlyhaniu či sú viac ako 90 dní po splatnosti. 

Novelou zákona o bankách sa zároveň zavádza možnosť elektronickej komunikácie klienta s bankami a NBS prostredníctvom elektronickej schránky.

Ďalej sa zavádza rozšírenie okruhu aktív, ktoré je možné zahrnúť do krycieho súboru a ktoré musia byť vysoko kvalitné v záujme zabezpečenia spoľahlivosti krycieho súboru a zavádzajú sa ustanovenia týkajúce sa spoločného financovania a možnosti nákupu aktív alebo prevodu aktív prostredníctvom dohody o finančných zárukách od iných bánk alebo prípadne od iných spoločností, ktoré nie sú bankami, avšak za dodržania dôsledného posúdenia úverovej bonity dlžníka.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu