Upravujú sa nájomné vzťahy pri rozdrobených poľnohospodárskych pozemkoch

Schválené od 01.05.2021 - Číslo zákona: 504/2003
[23.04.2021]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov


Parlament schváli novelu zákona, ktorou sa upravuje vzťah medzi nájomcom a vlastníkom pozemku pri rozdrobených poľnohospodárskych pozemkoch. 

V zmysle tejto novely v prípade, ak oprávnený užívateľ, ktorý pozemok užíva bez nájomnej zmluvy, preukáže, že uzavretie takejto zmluvy písomne navrhoval vlastníkovi pozemku, pričom tento do dvoch mesiacov neodmietol alebo nevyzval užívateľa pozemku na jeho vrátenie a prevzatie (alebo neuzatvoril nájomnú zmluvu s treťou osobou), vznikne medzi nimi nájomný vzťah na dobu neurčitú. Takýto nájomný vzťah možno vypovedať k 1. novembru s výpovednou lehotou jeden rok.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu