Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 18.08.2022 - Novinka 18.08.2022

Úhrada výdavkov na zahraničné a domáce podujatia zamerané na inovácie a technológie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Komponentu 1 Schémy na podporu startupov (DM-16/2021) vo forme podpory účasti/online účasti na domácich a/alebo medzinárodných podujatiach

Pripravované od 01.01.2024 17.08.2022

Plánujú sa nové opatrenia proti zneužívaniu daňového systému v EÚ

Návrh Smernice Rady EÚ o stanovení pravidiel týkajúcich sa úľavy na zníženie zvýhodňovania dlhu voči vlastnému imaniu a obmedzenia odpočítateľnosti úrokov na účely dane z príjmov právnických osôb

Pripravované od 01.01.2023 15.08.2022

Plánujú sa zaviesť nové služby elektronizácie v zdravotníctve

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pripravované od 31.05.2023 15.08.2022

Chystá sa rozšírenie povinností pre zamestnávateľov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Pripravované od 01.01.2023 11.08.2022

Znižuje sa administratívna záťaž respondentov v štátnom štatistickom zisťovaní

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023

Schválené od 01.09.2022 - Už o 13 dní 11.08.2022

Finančná pomoc na vybudovanie cyklotrás, vyhliadkových veží a turistických chodníkov

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Programu rozvoja vidieka Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Pripravované od 01.10.2022 10.08.2022

Plánuje sa úprava sadzobníka úhrad za činnosť osvedčujúcej osoby

Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o sadzobníku úhrad za činnosť osvedčujúcej osoby

Pripravované od 01.03.2023 09.08.2022

Plánuje sa urýchlenie konania o zápise úžitkového vzoru

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon o patentových zástupcoch, o zmene zákona o dizajnoch a zákona o ochranných známkach, a ktorým sa dopĺňa zákon o úžitkových vzoroch

Pripravované od 01.01.2023 05.08.2022

Plánuje sa zvýšenie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe

Zákon o službách zamestnanosti

Pripravované od 01.01.2023 05.08.2022

Správa o činnosti sprostredkovateľa zamestnania už len raz ročne

Zákon o službách zamestnanosti

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu