Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 30.04.2021 04.03.2021

Údaje pre koncesionárske poplatky má posielať Sociálna poisťovňa

Poslanecký návrh novely zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Schválené od 31.03.2021 - Už o 27 dní 04.03.2021

Rozširuje sa zoznam podkladov, ktoré je zamestnávateľ povinný predložiť inšpekcii práce

Zákon o inšpekcii práce

Schválené od 31.03.2021 - Už o 27 dní 04.03.2021

Znižuje sa sadzba pokuty pre zamestnávateľov ukladanej v súvislosti s pracovným úrazom

Zákon o inšpekcii práce

Schválené od 25.02.2021 - Novinka 04.03.2021

Upúšťa sa od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia pokuty pre daňové subjekty

Nariadenie vlády o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie

Schválené od 25.02.2021 04.03.2021

Odkladá sa splatnosť odvodov do Sociálnej poisťovne za február 2021 na jún 2021

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

Pripravované od 31.12.2021 04.03.2021

Zavádza sa nová podpora pre zamestnávateľov poskytovaná v čase skrátenej práce (kurzarbeit)

Zákon o podpore v čase skrátenej práce

Pripravované od 31.03.2021 04.03.2021

Vyňatie subjektov v oblasti výskumu a vývoja zo špeciálnych podmienok vo verejnom obstarávaní

Poslanecký návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pripravované od 30.11.2021 04.03.2021

Nový zákon o elektronických komunikáciách

Zákon o elektronických komunikáciách

Schválené od 14.02.2021 04.03.2021

Inšpektorát práce aktualizoval usmernenie pre BOZP pri výkone práce zamestnancov na home office

Úprava pravidiel BOZP pri homeoffice

Pripravované od 31.12.2021 04.03.2021

Zavádza sa možnosť „prenositeľnosti" tabuľky s EČV a zrušuje 2-krokové oznámenie prevodu držby auta

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu