Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.10.2022 - Novinka 03.10.2022

SZČO dostanú oznámenia o vzniku, zániku a trvaní sociálneho poistenia

Oznam SP

Pripravované od 10.11.2022 03.10.2022

Upravuje sa cenová regulácia v elektroenergetike

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania

Pripravované od 01.01.2023 30.09.2022

Upustí sa od vymáhania pokuty za nesplnenie povinnosti zapísania údajov konateľov a spoločníkov

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválené od 29.09.2022 29.09.2022

Čo prinesie podnikateľom Plán obnovy?

Odborný seminár, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program

Schválené od 03.10.2022 28.09.2022

Boli prijaté opatrenia na zmiernenie energetickej krízy

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pripravované od 01.11.2022 27.09.2022

Ustanovujú sa kategórie odberateľov, ktoré môžu používať plyn na výrobu v čase obmedzenia dodávky

Vyhláška MH SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie

Pripravované od 01.01.2023 26.09.2022

Férovejšie určená výška úhrady za služby RTVS pre podnikateľov

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

Schválené od 19.09.2022 19.09.2022

Bezplatná pomoc s vytváraním obchodného profilu podnikateľa pre zahraničný trh

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP - Príprava podkladov na vytvorenie a promovanie obchodných a technologických profilov spoločností.

Schválené od 17.10.2022 - Už o 13 dní 17.09.2022

Aplikácia Pokladnica končí a nahradí ju VRP 2

Oznam FS SR

Schválené od 15.10.2022 - Už o 11 dní 15.09.2022

Vznikajú nové povinnosti pre autorizované osoby strelných zbraní

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu