Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 07.04.2021 - Novinka 07.04.2021

Zvyšujú sa finančné prostriedky na pomoc podnikom v odvetví cestovného ruchu

Návrh na zabezpečenie finančných prostriedkov v roku 2021 na podporu cestovného ruchu v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19

Schválené od 01.05.2021 - Už o 21 dní 09.04.2021

Látka CBD sa vyraďuje zo zoznamu psychotropných látok

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch a zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme

Schválené od 01.05.2021 - Už o 21 dní 01.04.2021

Zavádza sa väčšia regulácia a obmedzovanie reklamných stavieb

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Schválené od 14.04.2021 - Už o 4 dni 01.04.2021

Zavádza sa možnosť obmedzenia alebo zakázania pestovania geneticky modifikovaných rastlín

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe

Schválené od 14.04.2021 - Už o 4 dni 01.04.2021

Upravujú sa nájomné vzťahy pri rozdrobených poľnohospodárskych pozemkoch

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov

Pripravované od 19.10.2021 01.04.2021

Mení a zjednodnocuje sa spôsob výberu mýta v EÚ

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

Pripravované od 01.11.2021 30.03.2021

Menia sa podmienky pri poskytovaní služieb týkajúcich sa vozidiel v cestnej premávke

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.07.2021 09.04.2021

Menia sa povinnosti spojené s koncesionárskymi poplatkami

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Pripravované od 01.01.2022 26.03.2021

Modernizuje sa právna úprava batérií

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o batériách a použitých batériách, o zrušení smernice 2006/66/ES a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020

Schválené od 01.09.2021 09.04.2021

Rozširuje sa domáce vzdelávanie aj na 2. stupeň základných škôl

Zákon, ktorým sa mení zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu