Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 25.06.2023 - Už o 29 dní 26.05.2023

Zavádza sa procesný mechanizmus na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov

Zákon o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pripravované od 01.07.2023 - Novinka 26.05.2023

Plánujú sa zvýšiť sumy základnej náhrady za používanie vozidiel pri pracovných cestách

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách


Schválené od 01.07.2023 25.05.2023

Sociálna poisťovňa bude zverejňovať aj zoznam zamestnávateľov, ktorí si neplnia povinnosti

Novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení

Schválené od 15.05.2023 19.05.2023

Práca v zahraničí: Žiadosť o prenosný dokument A1 už môžete podať elektronicky

Oznam Sociálnej poisťovne

Schválené od 01.07.2023 19.05.2023

Stanovuje sa lehota na vydanie uznesenia o výške trov v civilnom konaní

Novela Civilného sporového poriadku

Schválené od 01.01.2024 19.05.2023

Na dávku materské majú po novom nárok aj absolventky škôl

Novela zákona o sociálnom poistení

Schválené od 15.06.2023 - Už o 19 dní 19.05.2023

Ustanovujú sa výnimky zo zákazu prevodu vlastníctva k neknihovaným pozemkom

Novela zákona o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom

Schválené od 01.07.2023 19.05.2023

Slovenský pozemkový fond má právo odstúpiť od nájomnej zmluvy pred uplynutím dohodnutého času nájmu

Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov

Schválené od 01.07.2023 18.05.2023

Prevádzkovatelia vozidiel už nebudú viacnásobne sankcionovaní

Novela zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu