Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Neschválené 20.10.2017

Záväznosť lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Schválené od 01.12.2017 20.10.2017

Menia sa povinnosti spojené so zdravotnou službou na pracovisku podľa kategórií zamestnancov

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Schválené od 01.01.2018 20.10.2017

Zmena definície výrobcu neobalových výrobkov

Zákon o odpadoch

Schválené od 01.01.2018 20.10.2017

Nové pravidlá pre organizácie zodpovednosti výrobcov

Zákon o odpadoch

Schválené od 01.01.2018 20.10.2017

Výrobcom obalov do 100 kg ročne odpadnú mnohé povinnosti

Zákon o odpadoch

Schválené od 01.12.2017 20.10.2017

Súčinnosť zamestnávateľa pri prešetrovaní pracovných podmienok z dôvodu vzniku choroby z povolania

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Schválené od 01.12.2017 20.10.2017

Nové povinnosti prevádzkovateľov spaľovacích zariadení

Zákon o ovzduší

Schválené od 01.01.2025 20.10.2017

Zosúladenie spaľovacích zariadení s novými emisnými limitmi

Zákon o ovzduší

Schválené od 01.01.2018 20.10.2017

Nové pravidlá pre koordinačné centrá odpadov

Zákon o odpadoch

Schválené od 01.01.2018 20.10.2017

Štatistický úrad určil, čo všetko bude od podnikateľov zisťovať v rokoch 2018 až 2020

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu