Zavádza sa nová daň z osobitnej stavby

Schválené od 03.01.2023
[22.12.2022]

Návrh poslancov na vydanie zákona o dani z osobitnej stavby a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Prijatým zákonom sa zavádza nová daň z osobitnej stavby využívanej na prepravu plynu v Slovenskej republike. Jedným z dôvodov zavedenia dane z osobitnej stavby je skutočnosť, že táto osobitná stavba nepodlieha zdaneniu daňou z nehnuteľnosti.

Zákon upravuje výšku a spôsob platenia dane, ako aj jej správu. Základom pre výpočet dane je dĺžka osobitnej stavby vyjadrená v kilometroch a ustanovená sadzba dane. Zdaňovacím obdobím podľa navrhovaného zákona je kalendárny mesiac.

Sadzba dane je 6 000 eur za každý aj začatý kilometer osobitnej stavby.

Zákon nadobudne účinnosť dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu