Znižuje sa administratívna záťaž podnikateľov - Kilečko 2

Pripravované od 01.05.2022
[28.10.2021]

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia


Kilečkom 2 sa má znížiť regulačná záťaž podnikateľov vo viacerých oblastiach. Hlavnými zmenami sú:
 • zdobrovoľnenie zostavovania účtovnej závierky podľa IFRS, 
 • zníženie administratívnej záťaže týkajúcej sa povinného zverejňovania cenových návrhov u regulovaných subjektov,
 • umožnenie, aby dokumenty z elektronickej schránky boli použiteľné na právne úkony bez dodatočnej administratívy - t. j. zaručenej konverzie,
 • spresnenie ustanovenia týkajúceho sa lehoty možnosti predaja porciovaných trvanlivých syrov,
 • zjednodušenie povinnosti ubytovacích zariadení hlásiť pobyt zahraničných hostí,
 • zrušenie sankcií za porušenie povinnosti uvádzať gramáž hlavnej zložky jedla v jedálnom lístku,
 • odstránenie podmienky zamestnávania minimálne 10 zamestnancov v stálom pracovnom pomere na vydanie povolenia na distribúciu alkoholických nápojov v spotrebiteľskom balení,
 • odstránenie zodpovednosti prevádzkovateľa distribučnej siete a distribučnej sústavy za škodu, ktorá vznikne prevádzkovou činnosťou,
 • zavedenie hromadného ukladania správ z elektronickej schránky vo forme uceleného archívu a navýšenie veľkosti na 1 GB bez potreby kupovania si väčšieho priestoru,
 • vytvorenie príručiek, ktorými sa umožní a rozšíri predaj potravín „z dvora“,
 • upravenie konania e-valných zhromaždení spoločností,
 • predĺženie oprávnenia živnostenského úradu na zrušenie živnosti v prípade jej nevykonávania dlhšiu dobu z 2 na 4 roky od jej založenia,
 • zavedenie možnosti predaja bezdymových tabakových výrobkov online,
 • zavedenie pre autoškoly možnosti vyučovať prostredníctvom e-learningu,
 • umožnenie predaja nepotravinárskeho tovaru po uplynutí jeho exspirácie,
 • odstránenie duplicitnej úpravy náležitostí dokladu o kúpe v oblasti ochrany spotrebiteľa,
 • zjednodušenie práce s elektronickými dokumentmi, ktoré prešli zaručenou konverziou tak, aby dokumenty ostali aj naďalej čitateľné,
 • zavedenie alternatívnej možnosti prihlásenia sa do elektronickej schránky, napr. menom a heslom či mobilným kľúčom,
 • zaradenie štátneho sviatku pripadajúceho na 1. september do kategórie štátnych sviatkov, ktoré nie sú zároveň dňami pracovného pokoja,
 • upravenie konania e-valných zhromaždení spoločností.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu