Zlepšujú sa podmienky pre prevádzkovanie malého samostatného liehovaru a domácu výrobu piva

Pripravované od 01.01.2022 - Číslo zákona: 530/2011
[13.10.2021]

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v a ktorým sa mení a dopĺňa zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh


Navrhuje sa upraviť osobitné podmienky prevádzkovania daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar (najmä podmienky prevádzky, registráciu, evidenciu, zábezpeku na daň, odňatie a zánik povolenia). Držiteľ povolenia na prevádzkovanie malého samostatného liehovaru bude oprávnený lieh vyrábať a potom spracúvať, skladovať a odosielať, ale len v spotrebiteľskom balení. Na lieh vyrobený v takomto liehovare sa má uplatňovať znížená sadzba spotrebnej dane.

Majú sa tiež upraviť podmienky pre súkromných drobných výrobcov piva. Navrhuje sa povoliť domácky vyrábať pivo s nulovou sadzbou spotrebnej dane, ak je vyrobené v množstve najviac 10 hl/rok a pre vlastnú konzumáciu výrobcu, členov jeho domácnosti a jeho blízkych osôb, pričom takéto pivo nie je určené na predaj. Súkromný výrobca bude povinný oznamovať colnému úradu predpokladanú ročnú výrobu piva.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu